Zarząd

Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy.

Prezes Zarządu - Krystyna Knapińska  pełni również funkcję Głównego Księgowego od dnia 01-07-2017r


Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca – Maria Knapińska
Zastępca Przew. – Dominika Konik
Sekretarz Rady   - Marzena Krzyżanowska